KLIENCI INDYWIDUALNI
 • W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza wzory wniosków i pism procesowych oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w następujących sprawach:

 • sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa: rozwód (z orzekaniem/bez orzekania o winie), separacja,
 • sprawy związane z alimentami: ustalanie/uchylanie alimentów, obniżanie/podwyższanie alimentów, umowy alimentacyjne,
 • sprawy związanie z władzą rodzicielską: przyznanie/ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem: ustalenie/ograniczenie/zakazanie i zmiana kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy związanie z ustrojem majątkowym: podział majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, zniesienie wspólności majątkowej, umowy majątkowe małżeńskie.
  
 • W ramach świadczonych usług z zakresu prawa cywilnego Kancelaria zapewnia obsługę w prowadzeniu następujących spraw:
 • o zapłatę,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o dochodzenie odszkodowań (wypadki komunikacyjne, zdarzenia losowe – np. upadek na nieodśnieżonym chodniku, zakażenia szpitalne, błędy lekarskie),
 • sprawy z zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • sprawy z zakresu ochrony praw konsumentów, rękojmi, gwarancji.
 • Usługi Kancelarii obejmują również:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, aktualnego orzecznictwa sądowego oraz doktryny prawnej,
 • sporządzanie wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, ugód,
 • windykację należności,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, • Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych za szkodę. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną reprezentację interesów naszych Klientów na każdym etapie postępowania. Nasze czynności obejmują m.in.:
 • pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji,
 • zgłoszenie roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń/ podmiotu odpowiedzialnego za szkodę,
 • reprezentowanie Klienta podczas całego procesu likwidacji szkody, aż do wypłaty odszkodowania,
 • weryfikację i wznawianie spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania albo wypłatą odszkodowania zaniżonego,
 • reprezentowanie Klienta na drodze postępowania sądowego (w razie zaistnienia takiej konieczności).
 • Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu:
 • wypadków komunikacyjnych (szkody osobowe – uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, śmierć osoby bliskiej) i (szkody rzeczowe – uszkodzenie pojazdu),
 • zakażeń szpitalnych (gronkowiec złocisty, HIV, HCV (zapalenie wątroby), HBV (żółtaczka wszczepienna) i inne,
 • błędów medycznych,
 • zdarzeń losowych – upadek na nieodśnieżonym chodniku, w sklepie, przystanku autobusowym etc. • Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących nieruchomości, w szczególności zajmuje się:
 • przygotowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym umów przedwstępnych i deweloperskich,
 • przygotowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów najmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • sprawdzaniem stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzeniem postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi (zakładanie księgi wieczystej, wpisy i zmiany w księgach wieczystych).
 • Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna dotycząca windykacji należności obejmuje:
 • przedsądową windykację należności (wezwanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności, ewentualnie negocjacje w celu zawarcia ugody/rozłożenia na raty),
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym.