Zasady współpracy
WSPÓŁPRACA

Kancelaria oferuje współpracę w różnych formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Odbywa się ona na podstawie umowy zlecenia zawieranej na potrzeby prowadzenia konkretnej sprawy/rozwiązania konkretnego problemu prawnego lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.

HONORARIUM:

Wynagrodzenie  jest każdorazowo ustalane z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.  Jego wysokość uzależniona jest od zakresu świadczonych usług, przewidywanego nakładu pracy, stopnia zawiłości sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru lub innych szczególnych warunków wymaganych przez Klienta. Kancelaria oferuje następujące zasady rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe – przy przyjęciu tego modelu rozliczeń Klient ponosi wyłącznie koszty związane z rzeczywistym czasem poświęconym na realizację zleconej sprawy. Wynagrodzenie stanowi iloczyn przepracowanych godzin i ustalonej wcześniej z Klientem stawki godzinowej. Klient wraz z fakturą za realizację usługi prawnej otrzymuje szczegółową specyfikację czynności wykonanych w sprawie wraz z podaniem ilości godzin im poświęconych.
  • wynagrodzenie ryczałtowe – stosowane najczęściej w sprawach, w których można w przybliżeniu określić długość ich trwania oraz przewidywany nakład pracy. Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy ustalane jest z Klientem z góry w stałej kwocie.
  • wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne z limitem godzin – stosowane przy stałej obsłudze prawnej. Wynagrodzenie to ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego, który obejmuje określony limit godzin do wykorzystania w danym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przekroczenia ustalonego w umowie miesięcznego limitu godzin dalsze usługi prawne w miesiącu świadczone są według stawki godzinowej. Stawka ryczałtu i limit godzin są każdorazowo ustalane w drodze negocjacji z Klientem. Przy wyborze tego systemu rozliczeń Klient jest na bieżąco informowany o ilości wykorzystanych w danym miesiącu godzin pracy oraz fakcie przekroczenia limitu godzinowego
  • wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne bez limitu godzin – stosowane przy stałej obsłudze prawnej. Wynagrodzenie to ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego, bez limitu przepracowanych godzin.
  • wynagrodzenie premiowe za sukces (tzw. success fee) – stosowane najczęściej w sprawach skomplikowanych i czasochłonnych. Wynagrodzenie to składa się z dwóch elementów: wynagrodzenia podstawowego (godzinowego lub ryczałtowego) oraz wynagrodzenia dodatkowego (za pomyślny wynik sprawy) określonego procentowo. Wysokość obu składników wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Klientem w umowie, a premia płacona jest jedynie w sytuacji uzyskania dla Klienta pozytywnego wyniku/rozstrzygnięcia zleconej sprawy.